خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

گاتها و کارکرد آن بر دانش در ایران باستان و در جهان ( بخش پایانی )

  درودی به شکوه آزادی به همی دوستای گلم

  این سه شنبه عمل لازک چشم دارم ، دوشنبه باید برم تهران ، 

  پزشکم بهم گفته پس از عمل باید

  تا یه ماه یه کم یه کوچولو کمتر بری پای رایانت

  برا همین شرمنده همه دوستای گلم اگه کمتر اومدم تارشون

  دیه به بزرگی خودتون ای یه ماه رو یه جوری پارتی بازی کنید

  پاینده پیروز باشید

  سربلندیتون رو خواستارم

  راستی برام نیایش کنیدا

  کی به پزشک گوش میده بیخیال بابا !!!!!!!!!

   


  گاتها و کارکرد آن بر دانش در ایران باستان و در جهان ( بخش پایانی )

  فریبرز رهنمون

  ( برگردان از انگلیسی بدستیاری فرامرز امجدی )

   

  آنچه را دانشمندان ژاپن و شوروی در سالهای ۱۹۶۰ آموختند . اوستا هزاره ها سال پیش درماه یشت داشت .

  « در بهار ، با کمان ماه اگر دانه ای کاشته شود میوه آن پربارتر و شیرینتر خواهد شد . »

  امروزه دانشمندان میدانند که دانه هایی که در بهار و با پیدا شدن کمان ماه کشت شده باشد از دانه ای که در روزهای دیگر ماه کشت شده باشد با شتاب بیشتری رشد میکند و سالمتر میماند .

  هخامنشیان به کمک کاریزها بیابان را شکوفا کردند . اما بابل دشواری دیگری داشت : سیل ، این دشواری چنان بزرگ بود که فرتاب ( الهام بخش ) سروده های پهلوانی چونگیل گامش و داستانهای انجیلی چون کشتی نوح گشت .

  زرتشتیان شیوه آبیاری ضربدری میان دو رود دجله و فرات را آفریدند . زنجیره ای از آبگیر ها جاری شدن آب را کنترل میکردند و آشور و بابل را انبار غله شهنشاهی ساخته بودند . این روش آبیاری چنان پیروز بود که هردوت در ۴۵۰ پیش از میلاد آنجا را سرشارترین سرزمین غله خیز در جهان مینامد . او مینویسد : کمترین خوشه های گندم و جو سه اینچ پهنا دارند . دیگر در باره اندازه های شگفت آور ارزن و کنجد سخنی نمیگوییم اگرچه بخوبی میدانم چه اندازه رشد میکنند . این را هم میدانم که مردمی که پیش از این به بابل نیامده اند سخنان مرا در باره باروری این بخش باور نخواهند کرد .

  تنها باروری و آبیاری نبود که فرآورده هایی چون آنکه هردوت میگوید را به بار آورد . ایرانیان دانش کشاورزی خود را هم به کار بردند .

  بنابراین سیل پدیده گذشته شد . کامیابی و سرشاری هتا نویسندگان تورات را رهنمون شد که بگویند ( جنسس ۸:۲۱) و خدا رایحه شیرین را بو کشید و در دل گفت : من دیگر زمین را از روی کارهای آدمی نفرین نخواهم کرد ...

  اما این برای همیشه به درازا نکشید . چنانچه بلادهوری دیرینه نگار میگوید در ۶۲۹ پس از میلاد در زمان شاهی خسروپرویز آب دجله و فرات بالا آمد و سیلی براه انداخت که پیش از آن هرگز دیده نشده بود . آبگیرهای هر دو رودخانه در جاهای گوناگون شکسته شد و سرانجام همه سرزمین های پیرامون در زیر آب فرو رفت . خسرو پرویز خود بر دوباره سازی آبگیر ها پروا کرد و در این راه از جان مردم و اندوخته زرخانه مایه گذاشت اما نتوانست سیل را مهار کند . آب بازگشت دادنی نبود و مرداب هایی که از سیل ساخته شد همیشگی شدند . 

  امروزه تالاب های بابل در عراق شناخته شده اند و مردم بار دیگر در این مردابها زندگی میکنند و بیشترین فرآورده آنها خرما است . انبار غله زرتشتیان امروزه در عراق به زمین بی بار تبدیل شده .

  برای آنکه همه مردم از خوبیهای زندگی بهره ببرند ، ایرانیها داد و ستد و بازرگانی را ارج مینهادند . رواج دادن سکه زریک در سراسر شاهنشاهی و بکارگیری وزنها و اندازه گیریهای یکنواخت ، بازرگانی و داد و ستد را آسان کرده و به شکفتگی رساند .

  برای شکوفای زندگی همگان دادگستری بسیار مهم است و دادگستری پارس ها زبانزد بود . در سراسر شاهنشاهی داوران زرتشتی بودند و انجیل از هماهنگی در آیین ( قانون ) را نمونه آورده و آنرا ارج گزاشته :

  ... بر پایه آیین پارس ها و ماد ها که دگرگون پزیر نیست ( دانیال ۶:۸)

  خرد ، پیشرفت و دگرگونی به سوی نیک آدمی چیزهایی هستند که ما در دو سده و نیم فرمانروایی زرتشتیان راستین میبینیم . اگر چه در این مدت چند شاه بد و شماری شهروندان بد نیز بودند اما بیشترینها هستند که به شمار میآیند .

  گسترش دانش :

  دانش را هنگامی که بدس میاوری

  با بهره گیری از منش نیک ،

  زمانی که خرد را دریافتی

  راهی به سوی راستی ،

  بالاترین پیام خرد ؛

  بوسیله واژهای برتر

  ما میبایست باز گردانیم

  آنهایی که بی بهره اند با گفتار .

  ( یسنا ، هات ۲۸ بند ۵ )

  ۲۵۰۰ سال پیش از این دو ابر نیرو جهان ، از یک سو ایرانیان بودند و از سوی دیگر یونان و روم . فلسفه زندگی آنها یکسان نبود . یونانیان و رومیها خدایان بسیار داشتند که در بهشت با بکارگیری آدمیان در بازی چترنگ با سرنوشت آنها بازی میکردند . دانش تنها در پرستشگاه ها و در دست خدایان بود . به جای به کار انداختن اندیشه خود با قربانی کردن برای خدایان چاره دشواریهای خود را میجستند . دلفی ، پیش گو در آتن الهه ای بود توانگر که هیچگاه در پیش بینی پیشامد ها اشتباه نمیکرد زیرا اشتباه در پیشبینی های او به اشتباه در فهمیدن پیش بینی هایش از سوی انسانها نسبت داده میشد . ما این را در لابه لای گزارشهای هردوت و گزنفون میبینیم .

  برای رها کردن از چنین فلسفه خامی ایرانیها میباید دانش خود را به یونانیها گسترش میدادند . بازتاب آنرا ، پس از آشنایی یونانیان با ایرانیان میبینیم . در ابتدا یونانیان پایداری کردند و هتا سقراط را کشتند . اما دوره آموختن و بررسی در میان یونانیان پس از پیمان نامه سازش با اردشیر دوم در ۴۴۹ پیش از میلاد ، آغاز شد و گواهی بر کارکرد زرتشتیان را دارد . شناخته شده ترین فیلسوفان ، دیرینه نگاران ، سرایندگان و اندیشمندان پس از آن پیمان نامه در یونان پدید آمدند . افلاتون ( در ۴۲۸ پیش از میلاد به دنیا آمده ) ، آنتریس تنس ( در ۴۴۶ پیش از میلاد به دنیا آمده ) ، ایوکلیدس ( در ۴۳۵ پیش از میلاد به دنیا امده ) و گزنفون همگی شاگردان سقراط شدند .

  هوریس ، ولیوس پاترکولیس ، استراتاژمزه ، تاکتوس ، پلوتارک ، دیو کاسیوس ، آپین ، هرودین ، فرونتو و لوسین شماری از یونانیانی هستند که هرآنچه میتوانستند از زرتشتیان آموختند و آنرا به سبک خود نوشتند . دنیای امروز از این دانش آموختگان یادآور میشود و اندیشه های ایشان را فلسفه ، رایشگری ، پزشکی و ... یونان مینامد و سرچشمه این دانش آموختگان را فراموش میکند .

  این که ایرانیان با نام ابر نیرو این همه دگرگونی های نیک را به سوی پیشرفت بنیان نهادند در سنجش با یونانیان هم زمان خویش که سقراط را به کشتن دادند ، بیان کننده درستی های بسیاری است و هنگامی که ما گاتها را میخوانیم سرچشمه دیدگاه آنان به زندگی را درمیابیم .

  همین سرچشمه گاتهای زرتشت است که اندیشمندان سده بیست و یکم که جویای دانش و پیشرفت هستند نیاز دارن بخوانند و بکاربرند . در نتیجه هنگامی که به دانش اتمی دست یافتند از آن بمب اتمی نسازند و هنگامی که دانش پرواز را آموختند از آن برای انداختن بمب استفاده نکنند .

  هر گاه این آیین را دریابید

  که خرد پدید میاورد برای مردم

  شادی و رنج

  و اینکه پیروی از دروغ آسیب میرساند

  به پیشرفت و پیروان راستی

  آنگاه به راستی در پرتو این آگاهی به خردسندی خواهید رسید  ( یسنا ، هات ۳۰ بند ۱۱ )

  دو هزار و پانصد سال پیش گاتها با بودن دشواریها و با بودن یورشهای که کم و بیش آنرا به فراموشی کشاند ،  شوند پایه درآوردن پیشرفت نیکی در میان همگان بود . امروزه ما نیاز داریم که بار دیگر اینرا شناخته و آموزشهای گاتها را با اندیشه باز پیگیری کنیم چرا که دنیای امروز نیاز دارد که چم گاتها را به گونه ای که هیچگاه در گذشته دنبال نشده فهمیده و پیگیر شود .

  ای هوشمندان بشنوید با گوشهای خویش

  بهترین سخنان را و بنگرید بر آن با

  منش روشن

  سپس هر مرد و زن از میان شما

  پیش از آنکه رویداد بزرگ

  به کام ما پایان گیرد

  یکی از این دو راه را

  برا خویشتن برگزیند و این پیام را نیز به دیگران باموزید

  ( یسنا ، هات ۳۰ بند ۲ )   

  این مطلب تا کنون 8 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : دانش ,میلاد ,زرتشتیان ,یونانیان ,پیشرفت ,زندگی ,دانش آموختگان ,دنیای امروز ,دنیا آمده ,پیمان نامه ,سراسر شاهنشاهی ,
  گاتها و کارکرد آن بر دانش در ایران باستان و در جهان ( بخش پایانی )

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر