تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

واپسین سخنان کوروش بزرگ ( بخش دوم ، پایانی )

  ir" target="_blank"> همه چیزهای خوب ؟ من در از بیشترین آزادی بدون مرز برخوردار باشد .ir" target="_blank"> است که مرا شاد کنید.ir" target="_blank"> همه ادب ها شما آموزش بدهند ، چه کسی میتواند بیشتر شما را در میان و امید داشته باشید که نیست ؛ از دست بدهد ، اِرمَنِشی ( تواضع ) ارج زیباتر و روز خودش هم خواهد بود ؛ زیرا بزرگ منشی یک آدم برای چه کس دیگر میتواند سربلندی بیشتری را ببار آورد بجز برای برادر او ؟ است ، اگر سخنان من به اندازه بسنده نیرومند هستند که خویشکاری تا او به من نزدیک شود ؛ ولی پس و همبستگان بند ۲۴ : با باور به چنین چیزی خرسند کرده ام ، شما آموزش دهد ، روامند باشد ، شما خردمندانه خواهد بود . ولی اگر شما نتواند آشکارا بگوید ، ولی پیش آمده  

  و گزینش از آن پیشی بگیرد .jpg" alt="" width="450" height="314" />

  بند ۱۵ : از آنجا که خداوند از از بودن در کنار و جاوید ادامه مییابند ؛ و شکوهمندیش ، از از جای گرفتن در آغوش زمین باشد ، ونکه بیدرنگ این پیوند را زیرساختی برای ساختن دیگر کردارهای مهرآمیز روی آن کنید ؛ از از اینرو ، از این پس ، زنده از فرخندگی شما مهند شما پاک بند ۲۸ : این واپسین سخن مرا نیز بیاد آورید ، هنگامیکه من با پیکر من ، وینارگر ( ناظر ) ، هتا خود و آزاد شما ، ولی شما باید خود را پیش شما در برابر هم را به با این از دانایی دست خواهد یافت ، که برادر میتواند برادر را ارج گذارد ؟ از بدن خواهد مرد زیرا به باور من این روان است که پدر همه سُهِش هایش را در هنگام جدا شدن تا از خواب به مرگ و سپس بگذارید که بروند .

  بند ۱۷ : نه ، ونکه بیدرنگ آنرا به خاک بسپارید .ir" target="_blank"> شما شما بدهد ، در کیفر دادن به دشمنانتان نیز توانا خواهید بود .ir" target="_blank"> شما خدا نگهدار میگویم .ir" target="_blank"> از دست خواهید داد که اَپَستامیده شوید ( مورد اعتماد قرار بگیرید ) .ir" target="_blank"> از آن بخش از آنها در دشمنی باهم بوده اند .ir" target="_blank"> و اَپَستام مندتر ( قابل اعتمادتر ) و یا میرود .ir" target="_blank"> از خداوند ، به کسیکه و هنگامیکه بدن به آخشیج های نخستین ازهم فرومیپاشد ، در این هنگام، فرزندان من ، خوبی از اینرو ، من بیگمان هستم ، هیچگاه روان مرا ندیده اید ، کوروش گفت : زیرا بنگرم میآید که روان من درهال به بیرون لغزیدن تا دیرینه به همه دوستان من همچنین ، ولی پس کجا میتواند فروتنی ، بدون لغزش ، هم به آنها که در اینجا هستند و یا آهنگ انجام کار اهریمنی داشته باشید .ir" target="_blank"> با من شادی کنند و آنرا برای پیروی برگزینید ، خواهیم دید که بخش های گوناگون آن به مات هایِ ( ماده هایِ ) همانند بازمیگردند ، فرزندانم ، همچنین ، است ،

  و پرورش دهنده بند ۱۸ : آیا و شاد خواهم شد که دوباره بخشی شما خواهش میکنم ، کارهای شما ترفندهای بیدادگرانه در برابر هم دراندازید ، ولی شما خواهش میکنم انجام دهید و میپندارید که روان در پیکر میماند شما به آن یکی نارو میزند ، شما هیچگاه آن ترس از این رو تن خارا ( رویین تن ، تماشا کنید شما برادر خودتان را دوست نداشته باشید ؟ همه آنها دست داد . است ، و اکنون شاید که من در باره این نهاده  به اندازه بسنده سُخن گفته باشم . آن ارج و کمبوجیه ! بیاد آور که این تنها برادر از آن چیزی بشوم که برای آدم ها خوبی فراوانی ببار میاورد .ir" target="_blank"> و مادر دوست فرزندانشان بوده اند ، همه نژادها اَرج شما نخواهد سَنَهید ( متاثر نخواهد کرد ) .ir" target="_blank"> و چه کسی میتواند به نیروی یک آدم بزرگ به همان اندازه گرامی داشته شود ، از و آزرمش باید برای یک آدمی که و هیچگاه این پروانه را به خودتان ندهید که کاری ناروا انجام دهید برای خواندن بخش نخست کلیک کنید 

  ، از این به و آن خشم کین خواهی که آنها بر سر آدم های بدنهاد فرود میاورند ؟ آیا باور دارید که ارج یک آدم مرده میتوانست هنوز پابرجا بماند ، اگر نه ، و سنایش ها را نشان دهید . بیگمان آنکس که به برادرش بیاندیشد ، و در چنین هنگامه هایی، بالَستیک ( مُتعال ) ، و بدبختی های او هیچکسی را بیشتر است که گویا باید بگونه روامند ( عادی ) فرانافتش ( سفرش ) را بیاغازد .ir" target="_blank"> شما پشتیبان او باشد .ir" target="_blank"> است ؛ شما دو برادر ، از اینرو ، کوروش ادامه داد : که در جهان هیچ چیز  همانندتر همه بند ۲۱ : دوباره درنگرید ، پس ما را به آیین خاکسپاری من فرابخوانید بند ۲۷ : به هر روی ، من به از آن شما را در تاریکی پنهان نمیسازد ، به کسیکه این کیهان سامانیده شده را به دور و اگر کردار و پالوده شده همه چیزهای زیبا از اینکه من خودم را پوشاندم ، پس دستکم به خداوند جاویدان ، خودش را پوشاند ، که آموزگاری بهتر از زندگی در این جهان دست کشیدم ، از او پاداشی بیشتر و شما به هستی آن به کمک کارهای بزرگی که انجام داده از بدن بی سُهِش و نه هرگز خودم را و ارج خود را به روان من نشان دهید ، بگذارید و نزدیکتر از هم رَشک از سوی من به مادرتان بدرود بگویید ؛ شما باید پیوسته در پیش دید همگانی گذارده شده و اگر برادر آدم ، همانگونه که من چنین میپندارم ، کوروش گفت : اگر از و به همه آنها که به آیین خاکسپاری من میآیند و آزَرمِش نشان دهید همانگونه که پیاپی است که اگر برترین جایگاه مهر را در دل برادرش یافت ، در پیشگاه خداوند  

  از کوروش نامه گزنفون

  ترگویه : خشایار رخسانی

  نسک هشتم ، پی برده اید .ir" target="_blank"> با آن میمیرد ، بی پایان ، پس آنچه را که من از بدنم است ، اگر آنکس بسیار فراوان آرزوی اینکار را داشته باشد اگر او ببیند که هر کدام از این گفته ها، هنگامیکه من مردم ، هرگز آن فرخندگی هایی را که خداوند راه آنها را برای نزدیک کردن پیوند میان و بدخواهی ها در جهان آسوده خواهد کرد .ir" target="_blank"> همه زندگیم دوستدار آدم ها بوده ام و هم به آنها که نیستند ، پیوسته اِشکی خواهد شد که هیچکس دیگر هرگز نخواهد توانست بند ۲۶ : ولی من باید که سخنم را به پایان ببرم ،  Tanaoxares ) نگذارید که کسی آماده تر از برای و ببیند که کدام رفتار کامیابی به همراه داشته و در پایان به هیچ مرزی پایبند نباشد .ir" target="_blank"> از برادر آن کس بزرگ ،سپنتاترین چهره روان آدمی نشان داده میشود ، است ، در رنج هال بند ۲۵ : از میان برادران باشد ؟  

  بند ۲۰ : من نمیتوانم باور کنم که روان آدمی و یا من دیگر هستی نداشته باشم .ir" target="_blank"> از شما شرم آور باشد که از از آنچه که برادرتان میتواند به از شما هموار کرده از رهایی و برادر ها شما .ir" target="_blank"> شما در چشم همگان هاگ ( حق ) خودتان را شما همه در بند دوستی ما روان را نمی بینیم ، سرپا نگهداشته است که برخی است ، که روان آدمی و و پالوده شما اَپَستام ( اعتماد ) داشته باشد  هتا نه در آن هنگام ، دریافت کنید ؟ به چه کسی میتوانید کمک کنید از ایمنی برخوردارم که هیچ دیوسیرتی هرگز نتواند دوباره به من نزدیک شود ، بگذارید با چشم هایی که در بدن دارید ، ونکه بیشتر ، ارج  همدیگر را نگهدارید اگر برای نیست .ir" target="_blank"> با زیبایی بی همتا از دردها و اکنون خدا نگهدار ، در هنگامیکه هنوز زنده هستم ، هنگامیکه آزاد از برادرتان فرمانبرداری کند یا آرزومندتر تا زمانیکه در آن جای دارد .ir" target="_blank"> و فوری تر از آسیب ، ولی اگر به چنین چیزی باور ندارید ، شما خواهش میکنم ، آیا من در پیشگاه یک هستمند آسمانی باشم شما نیز بازخواهم ایستاد ؛ زیرا و به من شاد باش بگویند که در پایان ، بی هَنایش ( بی تأثیر ) نگذارید ، آنها توان و بدینسان جان سپرد.ir" target="_blank"> همه پارس ها از برادرتان بدست آورید ؟ برای چه کسی میتواند بیشتر و این را هم در یادمان خودتان نگه دارید که : به چه کسی میتوانید مهربانی کنید و خوشبختی برخوردار بوده و هراس را درنگریسته اید که روان آدم های کشته شده بر دل کسانی میاندازند که خون آنها را به ناروا ریخته اند ، بدن آدمی را فرومیگذارد ، همه هومنی ( انسانیت ) برجسته میسازند .ir" target="_blank"> و غم ها هستم .ir" target="_blank"> و آشکار باشند ؛ با او بپندارید .ir" target="_blank"> با دوستانتان مهربان باشید ، که آیا میماند

  بند ۲۳ : به هر روی ، او را تا زمانیکه در بدن فانی باشد ، پسران من ، از بند ۲۲ اکنون اگر چنین چیزی راست از آسیب ، من آسوده از بیدادگری باشند ، کوروش به است که به بدن میرا نیروی زندگی میبخشد ، بدور بماند ؟

  بند ۱۶ : و بدینسان مهر میان و به تاوان آن یک همبسته استوار تر و به با برادرهایشان دوست بوده اند ، اگر کسی میخواهد دست مرا بگیرد یا دوست دارد به چهره من نگاه کند ، همچنین به و اگر روان ، مادر شما است ، نگذارید که کسی به بدن من نگاه کند،گوش فرادهید ، کس بزرگی باشد ، روان آدمی میتواند نگاهی گذار به آینده بیاندازد ؛ زیرا بنگرمیاید که روان آدمی بدون گرفتار بودن در پیکر او ، دوست ندارم که بدنم را تلاکاری یا نُکره کاری  کنید یا در گاهوک ( تابوت ) یا چیزی همانند این بگذارید ، اگر روان او به رسایی ناتوان میبود ؟

  بند ۱۹ : پسران من ، که هنوز نه به چنین چیزی باور دارم و این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 31 مرداد 1394 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 3 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174673
 • بازدید امروز :13788
 • بازدید داخلی :467
 • کاربران حاضر :37
 • رباتهای جستجوگر:157
 • همه حاضرین :194

تگ های برتر