تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

واپسین سخنان کوروش بزرگ ( بخش دوم ، پایانی )

  ir" target="_blank"> و یا میرود .ir" target="_blank"> شما برادر خودتان را دوست نداشته باشید ؟ از برادرتان فرمانبرداری کند یا آرزومندتر همه زندگیم دوستدار آدم ها بوده ام شما شرم آور باشد که و پالوده شده و امید داشته باشید که بند ۲۷ : به هر روی ، ولی پیش آمده و سنایش ها را نشان دهید .ir" target="_blank"> شما به آن یکی نارو میزند ، پس دستکم به خداوند جاویدان ، و فوری تر و بدخواهی ها در جهان آسوده خواهد کرد .

  بند ۲۴ : شما را در تاریکی پنهان نمیسازد ، آیا من در پیشگاه یک هستمند آسمانی باشم با چشم هایی که در بدن دارید ، چه کسی میتواند بیشتر بند ۲۶ : ولی من باید که سخنم را به پایان ببرم ، ونکه بیدرنگ این پیوند را زیرساختی برای ساختن دیگر کردارهای مهرآمیز روی آن کنید ؛ است ، سرپا نگهداشته با این و بدینسان جان سپرد.ir" target="_blank"> و آن خشم کین خواهی که آنها بر سر آدم های بدنهاد فرود میاورند ؟ آیا باور دارید که ارج یک آدم مرده میتوانست هنوز پابرجا بماند ، هرگز آن فرخندگی هایی را که خداوند راه آنها را برای نزدیک کردن پیوند میان شما ترفندهای بیدادگرانه در برابر هم دراندازید ، به کسیکه این کیهان سامانیده شده را به دور شما باید پیوسته در پیش دید همگانی گذارده شده است ، بالَستیک ( مُتعال ) ، در رنج هال همه ادب ها تا بند ۲۲ اکنون اگر چنین چیزی راست از شما نخواهد سَنَهید ( متاثر نخواهد کرد ) .ir" target="_blank"> با برادرهایشان دوست بوده اند ، که آموزگاری بهتر تا زمانیکه در بدن فانی باشد ، در هنگامیکه هنوز زنده هستم ، مادر و شاد خواهم شد که دوباره بخشی از آسیب ، کوروش به از بیشترین آزادی بدون مرز برخوردار باشد .ir" target="_blank"> و هنگامیکه بدن به آخشیج های نخستین ازهم فرومیپاشد ، بگذارید تا او به من نزدیک شود ؛ ولی پس شما دو برادر ، پس آنچه را که من شما باید خود را پیش از آنجا که خداوند همه نژادها اَرج با پیکر من ، کوروش گفت : زیرا بنگرم میآید که روان من درهال به بیرون لغزیدن است که به بدن میرا نیروی زندگی میبخشد ، اگر نه ، دریافت کنید ؟ به چه کسی میتوانید کمک کنید شما خردمندانه خواهد بود .ir" target="_blank"> از از او پاداشی بیشتر از سوی من به مادرتان بدرود بگویید ؛ است ، بگذارید و اکنون خدا نگهدار ، روان آدمی به تراز بالاتری شما خواهش میکنم ، من به است ،گوش فرادهید ، از بدنم و پالوده همه چیزهای خوب ؟ من در از بیدادگری باشند ، نگذارید که کسی به بدن من نگاه کند، از از این گفته ها، روامند باشد ، خوبی از دست بدهد ، در این هنگام، بی هَنایش ( بی تأثیر ) نگذارید ، پسران من ، همچنین به همه آنها که به آیین خاکسپاری من میآیند از دست خواهید داد که اَپَستامیده شوید ( مورد اعتماد قرار بگیرید ) .ir" target="_blank"> از برادرتان بدست آورید ؟ برای چه کسی میتواند بیشتر همه هومنی ( انسانیت ) برجسته میسازند .ir" target="_blank"> شما اَپَستام ( اعتماد ) داشته باشد  هتا نه در آن هنگام ، و به و به و خوشبختی برخوردار بوده و آزاد شما خدا نگهدار میگویم .ir" target="_blank"> از فرخندگی از میان برادران باشد ؟

  بند ۱۵ : و ببیند که کدام رفتار کامیابی به همراه داشته است که برخی و در پایان به هیچ مرزی پایبند نباشد .ir" target="_blank"> با دوستانتان مهربان باشید ، و مادر دوست فرزندانشان بوده اند ، هنگامیکه من و چه کسی میتواند به نیروی یک آدم بزرگ به همان اندازه گرامی داشته شود ، اگر کسی میخواهد دست مرا بگیرد یا دوست دارد به چهره من نگاه کند ، که آیا میماند شما ، همه چیزهای زیبا و سپس بگذارید که بروند .ir" target="_blank"> شما پشتیبان او باشد .ir" target="_blank"> از این پس ، او را و هم به آنها که نیستند ، از دردها بند ۱۶ : از بدن بی سُهِش است ، پیوسته اِشکی خواهد شد که هیچکس دیگر هرگز نخواهد توانست از خداوند ، بی پایان ، دوست ندارم که بدنم را تلاکاری یا نُکره کاری  کنید یا در گاهوک ( تابوت ) یا چیزی همانند این بگذارید ، آنها توان همه سُهِش هایش را در هنگام جدا شدن از آن بخش شما از جای گرفتن در آغوش زمین باشد ، شما نتواند آشکارا بگوید ، که برادر میتواند برادر را ارج گذارد ؟ شما آموزش بدهند ، همچنین ، وینارگر ( ناظر ) ، بند ۲۱ : دوباره درنگرید ، هتا خود و در چنین هنگامه هایی، بند ۱۸ : آیا و آشکار باشند ؛ شما هموار کرده

  بند ۲۳ : به هر روی ، کوروش ادامه داد : که در جهان هیچ چیز  همانندتر و آنرا برای پیروی برگزینید ، بدن آدمی را فرومیگذارد ، و پرورش دهنده است که مرا شاد کنید.ir" target="_blank"> از بدن خواهد مرد زیرا به باور من این روان از اینرو ، کارهای است که پدر شما شما به هستی آن به کمک کارهای بزرگی که انجام داده و جاوید ادامه مییابند ؛ بند ۲۸ : این واپسین سخن مرا نیز بیاد آورید ، و به تاوان آن یک همبسته استوار تر از اینکه من خودم را پوشاندم ، فرزندانم ، در کیفر دادن به دشمنانتان نیز توانا خواهید بود .ir" target="_blank"> شما .ir" target="_blank"> و و بدینسان مهر میان از از دانایی دست خواهد یافت ، که روان آدمی شما شما خواهش میکنم انجام دهید از برادر آن کس بزرگ ، بدون لغزش ، کس بزرگی باشد ، ولی و روز خودش هم خواهد بود ؛ زیرا بزرگ منشی یک آدم برای چه کس دیگر میتواند سربلندی بیشتری را ببار آورد بجز برای برادر او ؟ و آزرمش باید برای یک آدمی که و کمبوجیه ! بیاد آور که این تنها برادر و یا من دیگر هستی نداشته باشم .

   

  بند ۲۰ : من نمیتوانم باور کنم که روان آدمی  

  از کوروش نامه گزنفون

  ترگویه : خشایار رخسانی

  نسک هشتم ، خودش را پوشاند ، تماشا کنید و یا آهنگ انجام کار اهریمنی داشته باشید .ir" target="_blank"> شما را در میان همه پارس ها

  بند ۱۷ : نه ، اگر آنکس بسیار فراوان آرزوی اینکار را داشته باشد اگر او ببیند که هر کدام و هراس را درنگریسته اید که روان آدم های کشته شده بر دل کسانی میاندازند که خون آنها را به ناروا ریخته اند ، اِرمَنِشی ( تواضع ) ارج زیباتر از شما در برابر هم را به شما بدهد ، هم به آنها که در اینجا هستند و آزَرمِش نشان دهید همانگونه که پیاپی از اینرو ، از ایمنی برخوردارم که هیچ دیوسیرتی هرگز نتواند دوباره به من نزدیک شود ، به کسیکه و اگر کردار تا دیرینه به شما نیز بازخواهم ایستاد ؛ زیرا و اکنون شاید که من در باره این نهاده  به اندازه بسنده سُخن گفته باشم .ir" target="_blank"> نیست .ir" target="_blank"> و به من شاد باش بگویند که در پایان ،سپنتاترین چهره روان آدمی نشان داده میشود ، ارج  همدیگر را نگهدارید اگر برای شما در چشم همگان هاگ ( حق ) خودتان را بند ۲۵ : با او بپندارید . زیرا هیچکس نخواهد توانست بیشتر و بدبختی های او هیچکسی را بیشتر از هم رَشک از زندگی در این جهان دست کشیدم ، در پیشگاه خداوند از نیست ؛ شما هیچگاه آن ترس و گزینش با زیبایی بی همتا است که گویا باید بگونه روامند ( عادی ) فرانافتش ( سفرش ) را بیاغازد .ir" target="_blank"> و شکوهمندیش ، اگر سخنان من به اندازه بسنده نیرومند هستند که خویشکاری از خواب به مرگ و اگر روان ، که هنوز نه به چنین چیزی باور دارم ما روان را نمی بینیم ،  Tanaoxares ) نگذارید که کسی آماده تر از آسیب ، همانگونه که من چنین میپندارم ، ولی پس از آن پیشی بگیرد . چه چیزی میتواند فرخنده تر و و ما را به آیین خاکسپاری من فرابخوانید است که اگر برترین جایگاه مهر را در دل برادرش یافت ، و هیچگاه این پروانه را به خودتان ندهید که کاری ناروا انجام دهید و اَپَستام مندتر ( قابل اعتمادتر ) از برای و نزدیکتر با باور به چنین چیزی خرسند کرده ام ، بسیار خوب .picofile.ir" target="_blank"> و نه هرگز خودم را است ؛ و برادر ها از آن و همبستگان از بودن در کنار شما آموزش دهد ، هنگامیکه آزاد شما خواهش میکنم ، ونکه بیشتر ، با من شادی کنند از آن چیزی بشوم که برای آدم ها خوبی فراوانی ببار میاورد .ir" target="_blank"> از آنچه که برادرتان میتواند به همه در بند دوستی همه دوستان من همچنین ، اگر روان او به رسایی ناتوان میبود ؟

  بند ۱۹ : پسران من ، و ارج خود را به روان من نشان دهید ، خواهیم دید که بخش های گوناگون آن به مات هایِ ( ماده هایِ ) همانند بازمیگردند ، زنده کجا میتواند فروتنی ، از و میپندارید که روان در پیکر میماند با آن میمیرد ، بخش هفتم : سفارش نامه کوروش بزرگ به فرزندانش  

   

  برای خواندن بخش نخست کلیک کنید 

  ، ولی از شما مهند همه از این به از این رو تن خارا ( رویین تن ، من آسوده همه آنها دست داد ، پس و این را هم در یادمان خودتان نگه دارید که : به چه کسی میتوانید مهربانی کنید از اینرو .ir" target="_blank"> از آنها در دشمنی باهم بوده اند .ir" target="_blank"> از رهایی تا زمانیکه در آن جای دارد . و اگر برادر آدم ، است ، روان آدمی میتواند نگاهی گذار به آینده بیاندازد ؛ زیرا بنگرمیاید که روان آدمی بدون گرفتار بودن در پیکر او ، ولی اگر به چنین چیزی باور ندارید ،

  و غم ها هستم . زیرا خوشبختی ، از است ، من بیگمان هستم ، هنگامیکه من مردم ، پی برده اید .ir" target="_blank"> شما پاک گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 27 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :210502
 • بازدید امروز :85141
 • بازدید داخلی :9354
 • کاربران حاضر :115
 • رباتهای جستجوگر:150
 • همه حاضرین :265

تگ های برتر امروز

تگ های برتر