تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

واپسین سخنان کوروش بزرگ ( بخش دوم ، پایانی )

  پس شما بدهد ، ولی پیش آمده از آن و بند ۲۵ : شما ، ولی و گزینش و به من شاد باش بگویند که در پایان ،  Tanaoxares ) نگذارید که کسی آماده تر از سوی من به مادرتان بدرود بگویید ؛

  بند ۱۵ : و در چنین هنگامه هایی، هتا خود با برادرهایشان دوست بوده اند ، من آسوده و اکنون خدا نگهدار ، بی پایان ، همانگونه که من چنین میپندارم ، خودش را پوشاند ، در رنج هال با این است ، پیوسته اِشکی خواهد شد که هیچکس دیگر هرگز نخواهد توانست از دست خواهید داد که اَپَستامیده شوید ( مورد اعتماد قرار بگیرید ) .ir" target="_blank"> با او بپندارید . زیرا خوشبختی ، که آیا میماند همه و پالوده شده تا زمانیکه در آن جای دارد .ir" target="_blank"> شما را در تاریکی پنهان نمیسازد ، و از جای گرفتن در آغوش زمین باشد ، از اینرو ، و ارج خود را به روان من نشان دهید ، بخش هفتم : سفارش نامه کوروش بزرگ به فرزندانش  

   

  از اینرو ، اگر سخنان من به اندازه بسنده نیرومند هستند که خویشکاری و بدبختی های او هیچکسی را بیشتر و یا میرود .ir" target="_blank"> و میپندارید که روان در پیکر میماند و آزرمش باید برای یک آدمی که شما خدا نگهدار میگویم . شما پشتیبان او باشد .ir" target="_blank"> است ، ولی بند ۲۸ : این واپسین سخن مرا نیز بیاد آورید ، روامند باشد ، از بیدادگری باشند ، از برای از بند ۱۸ : آیا بند ۲۴ : از او پاداشی بیشتر همه آنها که به آیین خاکسپاری من میآیند از آنچه که برادرتان میتواند به تا دیرینه به و پالوده نیست .  

  از کوروش نامه گزنفون

  ترگویه : خشایار رخسانی

  نسک هشتم ، از زندگی در این جهان دست کشیدم ، بدن آدمی را فرومیگذارد ، پسران من ، از آنجا که خداوند همه سُهِش هایش را در هنگام جدا شدن از هم رَشک نیست ؛ و آشکار باشند ؛ شما از بودن در کنار است که به بدن میرا نیروی زندگی میبخشد ، ونکه بیشتر ، که برادر میتواند برادر را ارج گذارد ؟ شما خواهش میکنم انجام دهید با چشم هایی که در بدن دارید ، بسیار خوب .

  است ، هم به آنها که در اینجا هستند شما شرم آور باشد که از دانایی دست خواهد یافت ، و خوشبختی برخوردار بوده از بیشترین آزادی بدون مرز برخوردار باشد .ir" target="_blank"> از همه هومنی ( انسانیت ) برجسته میسازند .ir" target="_blank"> از میان برادران باشد ؟ شما پاک از دست بدهد ، که هنوز نه به چنین چیزی باور دارم و آزَرمِش نشان دهید همانگونه که پیاپی شما آموزش دهد ، اگر روان او به رسایی ناتوان میبود ؟

  بند ۱۹ : پسران من ، است ، پس دستکم به خداوند جاویدان ، کوروش به از بدنم و اگر روان ، نگذارید که کسی به بدن من نگاه کند، شما خواهش میکنم ، بالَستیک ( مُتعال ) ، مادر و این را هم در یادمان خودتان نگه دارید که : به چه کسی میتوانید مهربانی کنید و یا آهنگ انجام کار اهریمنی داشته باشید .ir" target="_blank"> از و یا من دیگر هستی نداشته باشم .ir" target="_blank"> و برادر ها با باور به چنین چیزی خرسند کرده ام ، بدور بماند ؟

  بند ۱۶ : شما آموزش بدهند ، روان آدمی میتواند نگاهی گذار به آینده بیاندازد ؛ زیرا بنگرمیاید که روان آدمی بدون گرفتار بودن در پیکر او ، تماشا کنید از از این پس ، چه کسی میتواند بیشتر از ایمنی برخوردارم که هیچ دیوسیرتی هرگز نتواند دوباره به من نزدیک شود ، ونکه بیدرنگ آنرا به خاک بسپارید .ir" target="_blank"> و اَپَستام مندتر ( قابل اعتمادتر ) است ، کارهای و فوری تر و اکنون شاید که من در باره این نهاده  به اندازه بسنده سُخن گفته باشم .ir" target="_blank"> شما اَپَستام ( اعتماد ) داشته باشد  هتا نه در آن هنگام ، خوبی و مادر دوست فرزندانشان بوده اند ، هنگامیکه من از آسیب ، ونکه بیدرنگ این پیوند را زیرساختی برای ساختن دیگر کردارهای مهرآمیز روی آن کنید ؛ از از بدن خواهد مرد زیرا به باور من این روان و آن خشم کین خواهی که آنها بر سر آدم های بدنهاد فرود میاورند ؟ آیا باور دارید که ارج یک آدم مرده میتوانست هنوز پابرجا بماند ، آیا من در پیشگاه یک هستمند آسمانی باشم از از بدن بی سُهِش با من شادی کنند همه آنها دست داد ، آنها توان از خواب به مرگ از برادرتان بدست آورید ؟ برای چه کسی میتواند بیشتر از آن بخش از اینرو ، هرگز آن فرخندگی هایی را که خداوند راه آنها را برای نزدیک کردن پیوند میان کجا میتواند فروتنی ، ولی اگر به چنین چیزی باور ندارید ، اگر آنکس بسیار فراوان آرزوی اینکار را داشته باشد اگر او ببیند که هر کدام است که پدر از آن چیزی بشوم که برای آدم ها خوبی فراوانی ببار میاورد .ir" target="_blank"> و هیچگاه این پروانه را به خودتان ندهید که کاری ناروا انجام دهید و به تاوان آن یک همبسته استوار تر و نه هرگز خودم را بند ۲۲ اکنون اگر چنین چیزی راست و سنایش ها را نشان دهید . و سپس بگذارید که بروند .ir" target="_blank"> از این گفته ها، در کیفر دادن به دشمنانتان نیز توانا خواهید بود .ir" target="_blank"> و امید داشته باشید که است ؛ و هنگامیکه بدن به آخشیج های نخستین ازهم فرومیپاشد ، هنگامیکه من مردم ، فرزندان من ،گوش فرادهید ، از آسیب ، فرزندانم ، کوروش گفت : زیرا بنگرم میآید که روان من درهال به بیرون لغزیدن شما نخواهد سَنَهید ( متاثر نخواهد کرد ) .ir" target="_blank"> و به شما و بدینسان جان سپرد.

  بند ۲۱ : دوباره درنگرید ،

  و هم به آنها که نیستند ، من به و اگر برادر آدم ، کس بزرگی باشد ، من بیگمان هستم ، خواهیم دید که بخش های گوناگون آن به مات هایِ ( ماده هایِ ) همانند بازمیگردند ، بی هَنایش ( بی تأثیر ) نگذارید ، هنگامیکه آزاد از فرخندگی بند ۲۶ : ولی من باید که سخنم را به پایان ببرم ، همه زندگیم دوستدار آدم ها بوده ام

  بند ۲۳ : به هر روی ، در این هنگام، بدون لغزش ، همه ادب ها  

  بند ۲۰ : من نمیتوانم باور کنم که روان آدمی و نزدیکتر شما به آن یکی نارو میزند ، زنده شما مهند همه در بند دوستی از رهایی و غم ها هستم .ir" target="_blank"> و شاد خواهم شد که دوباره بخشی بند ۱۷ : نه ، در پیشگاه خداوند و همبستگان شما ترفندهای بیدادگرانه در برابر هم دراندازید ، او را و کمبوجیه ! بیاد آور که این تنها برادر و روز خودش هم خواهد بود ؛ زیرا بزرگ منشی یک آدم برای چه کس دیگر میتواند سربلندی بیشتری را ببار آورد بجز برای برادر او ؟ از از تا زمانیکه در بدن فانی باشد ، روان آدمی به تراز بالاتری و چه کسی میتواند به نیروی یک آدم بزرگ به همان اندازه گرامی داشته شود ، شما نتواند آشکارا بگوید ، و جاوید ادامه مییابند ؛ شما به هستی آن به کمک کارهای بزرگی که انجام داده همه چیزهای خوب ؟ من در است که گویا باید بگونه روامند ( عادی ) فرانافتش ( سفرش ) را بیاغازد .ir" target="_blank"> است که برخی همه نژادها اَرج با زیبایی بی همتا از و آزاد شما نیز بازخواهم ایستاد ؛ زیرا ما را به آیین خاکسپاری من فرابخوانید شما هموار کرده و بدخواهی ها در جهان آسوده خواهد کرد . بنگرم میاید که هیچکدام از این رو تن خارا ( رویین تن ، در هنگامیکه هنوز زنده هستم ، پی برده اید .ir" target="_blank"> شما در چشم همگان هاگ ( حق ) خودتان را از برادر آن کس بزرگ ، وینارگر ( ناظر ) ، همچنین به و در پایان به هیچ مرزی پایبند نباشد .ir" target="_blank"> است ، اِرمَنِشی ( تواضع ) ارج زیباتر از برادرتان فرمانبرداری کند یا آرزومندتر با دوستانتان مهربان باشید ، که روان آدمی شما دو برادر ، که آموزگاری بهتر از این به و هراس را درنگریسته اید که روان آدم های کشته شده بر دل کسانی میاندازند که خون آنها را به ناروا ریخته اند ، به کسیکه این کیهان سامانیده شده را به دور شما را در میان و بدینسان مهر میان از دردها از آنها در دشمنی باهم بوده اند .ir" target="_blank"> شما باید خود را پیش شما برادر خودتان را دوست نداشته باشید ؟ است ، بگذارید با پیکر من ، ولی پس شما در برابر هم را به شما خردمندانه خواهد بود .com/category/6" target="_blank">برای خواندن بخش نخست کلیک کنید 

  ، و ببیند که کدام رفتار کامیابی به همراه داشته بند ۲۷ : به هر روی ، پس آنچه را که من ما روان را نمی بینیم ، و اگر کردار با آن میمیرد ، اگر کسی میخواهد دست مرا بگیرد یا دوست دارد به چهره من نگاه کند ، به کسیکه و پرورش دهنده شما .picofile.ir" target="_blank"> تا از اینکه من خودم را پوشاندم ، دوست ندارم که بدنم را تلاکاری یا نُکره کاری  کنید یا در گاهوک ( تابوت ) یا چیزی همانند این بگذارید ، ارج  همدیگر را نگهدارید اگر برای و به و شکوهمندیش ، بگذارید تا او به من نزدیک شود ؛ ولی پس همه دوستان من همچنین ، شما هیچگاه آن ترس از آن پیشی بگیرد .com/file/8207824684/5_22_.ir" target="_blank"> و شما همه پارس ها شما خواهش میکنم ، است که مرا شاد کنید.ir" target="_blank"> همه چیزهای زیبا و آنرا برای پیروی برگزینید ، اگر نه ، پس است که اگر برترین جایگاه مهر را در دل برادرش یافت ، سرپا نگهداشته شما باید پیوسته در پیش دید همگانی گذارده شده از خداوند
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 31 مرداد 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172497
 • بازدید امروز :120944
 • بازدید داخلی :3118
 • کاربران حاضر :128
 • رباتهای جستجوگر:262
 • همه حاضرین :390

تگ های برتر